Hva vi tror

Trosgrunnlag for Tromsø baptistmenighet

 • Vi anser Bibelen som Guds Ord og holder det som vår høyeste autoritet i liv og lære.
 • Vi tror at Gud elsker alle mennesker, men vi innser at menneskene etter syndefallet har tilbøyelighet til å handle i mot Guds vilje (synde) og derfor er vi i et konfliktforhold til Gud. Denne konflikten opphørte imidlertid da Jesus døde på korset som en soning for alle menneskers synd. Men det er det enkelte menneskes ansvar å omvende seg fra synd og motta Guds tilgivelse. Som symbol på en slik omvendelse døper vi med full neddykkelse. Dåpen er kriteriet for å bli medlem av menigheten.
 • Vi tror at det bare er tro på Jesu forsoning, og personlig omvendelse som frelser. Vi er ikke med våre handlinger i stand til verken å betale for vår synd. Vi er heller ikke i stand til å frelse oss selv gjennom ritualer eller gode gjerninger.
 • Vi tror at Den Hellige Ånd er i alle som har tatt i mot Guds tilgivelse, men vi mener det er viktig å bli fylt av Den Hellige Ånd og motta nådegaver som er åndelige redskaper Gud gir oss for å tjene i menigheten.
 • Vi tror på det allmenne prestedømmet. Det vil si at alle troende er likestilt innfor Gud, og har fri adgang til Hans nærhet i bønn. Alle troende har rett til å lese Bibelen og mulighet til å bidra til menighetens fortolkning av Ordet. Det er heller ikke forskjell mellom kjønnene verken når det gjelder status eller roller.
 • Vi anser oss om en del av den verdensvide kirke og samarbeider med alle kristne menigheter i Tromsø. Vi akstepterer at ulike kirker tolker bibelen forskjellig, men mener at det er viktigere å samarbeide om å spre Guds rike enn å fokusere på skillelinjer.
 • Vi tror at Gud holder på å skape en ny verden og at han har satt en tid hvor den nåværende verden skal opphøre å eksistere. Alle som har mottatt Jesus som frelser vil Gud vekke fra døden, og vi skal leve i en fullkommen verden under den kjærlige Guds herredømme.
 • Vi tror og at Bibelen taler om en eksistens i Guds fravær for de som ikke vil omvende seg. Denne tilværelsen beskrives i Bibelen som et pinefullt sted.
 • Baptistenes trosform blei til i ei tid hvor den lokale herskeren styrte kirkene. Menneskene var prisgitt å delta i de lokale kirkene og blei i liten grad overlatt ansvaret for sitt personlige åndelige liv. Det fantes ikke rom for egne tolkninger av kristendtroa og til tider blei deres samvittighet undertrykt ved at det ikke var mulighet for grupper å tilbe Gud etter egne ønsker utenom hovedkirkene.

Baptistene fungerte i dette samfunnet som en radikal opprørsbevegelse og inntok en del politiske standpunkter som har fulgt vår tradisjon. Opplevelsen av å være en forfulgt minoritet har ført til en dyp solidaritet med andre i lignende situasjoner. Vi har derfor i mange sammenhenger engasjert oss i saker hvor det forekommer brudd på religionsfriheta og forfølgelse.

Baptistene står for

 • Full religionsfrihet, fri religionsutøvelse for alle trosretninger og fullt skille mellom kirke og stat.
 • Ethvert menneskes samvittighet skal respekteres og de skal innvilges frihet til både å tro eller ikke tro på Gud.